Wuyutong Yao

Publications

Article:

      Yao, Wuyutong. “Collecting Knowledge about Medicinal Ingredients in Northwestern Sichuan in the 1950s.” Chinese Medicine and Culture 6, no. 1 (March 2023): 88–99.

 

Book Review: 

      “Wu Liande Xinlun: Nanyang Zhishi Fenzi Yu Jinxiandai Zhongguo Yiwei 伍連德新論: 南洋知識分子與近現代中國醫衛, Written by Wong Sin Kiong 黃賢強.” China and Asia 5, no. 2 (January 24, 2024): 257–60.